Studium Terapii Rodzin w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach – cykl szkoleń 2023

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Studium Pracy z Rodziną w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach jest kursem przegotowującym do pracy z rodziną w różnych obszarach. Studium składa się z oddzielnych szkoleń, które można wybierać w zależności od potrzeb.

A 1. Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom podstawowy

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych i pomocowych w pracy z rodziną w obszarze usłyszenia oraz zrozumienia siebie nawzajem, wspólnym kreowaniu przez rodzinę preferowanej przyszłości oraz kierowaniu w stronę oczekiwaniach zmian.
UWAGA: Moduł ten realizowany jest na II stopniu Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany

Dzięki szkoleniu:

 • zapoznasz się z modelami pracy z rodziną
 • poznasz metody oraz narzędzia, które mogą okazać się pomocne w budowaniu wewnętrznej otwartości, akceptacji oraz zrozumieniu siebie wzajemnie
 • poznasz i przećwiczysz metody oraz techniki pomocne w wyznaczaniu przez rodzinę preferowanych zmian i kierowaniu się w ich stronę
 • poznasz i przećwiczysz metody oraz techniki pomocne w identyfikowaniu zasobów i potrzeb indywidualnych członków, jak również całego systemu rodzinnego
 • zobaczysz na żywo sesję z rodziną

Ilość godzin: 16.
W tym szkoleniu mogą brać udział absolwenci kursu podstawowego TSR lub szkolenia z metody Kids Skills.


B 1. Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom zaawansowany I

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych i pomocowych w pracy z rodziną komunikującą trudności w obliczu rozwodu/rozstania rodziców, budowania systemu patchworkowego, choroby i śmierci członka rodziny oraz samotnego rodzicielstwa.

Dzięki szkoleniu:

 • zapoznasz się z modelami pracy z rodziną doświadczającą trudności
 • poznasz metody oraz narzędzia (w tym autorskie), które mogą okazać się pomocne rodzinie w rozmawianiu o swoich doświadczeniach oraz posiadanych zasobach i potrzebach
 • zapoznasz się z etapami żałoby
 • poznasz oraz przećwiczysz metody oraz techniki, które wspierają rodzinę w tworzeniu strategii radzenia sobie w obliczu choroby i straty  i w przejściu z punktu doświadczanych trudności do punktu nadziei i możliwych zmian.
 • zobaczysz na żywo sesję z rodziną w obliczu rozstania i/lub straty w rodzinie.

Ilość godzin: 20
W tym szkoleniu mogą brać udział absolwenci szkolenia: Terapia rodzinna w nurcie TSR – poziom podstawowy  lub absolwenci kursu zaawansowanego TSR realizowanego w Integri TSR.

B 2. Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom zaawansowany II

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych i pomocowych w nurcie TSR w pracy z rodziną w doświadczającą trudności związanych z nieheteronormatywnością członka/-ów rodziny, pracy z rodziną określaną jako „tęczowa” oraz rodziną uwikłaną w przemoc.
Z czym mierzą się osoby LGBT+, „rodziny tęczowe”, osoby samotne? Jak wspierać osoby, które odkrywają swoją orientację oraz tożsamość seksualną i stanowi to dla nich wyzwanie? Jak pracować z rodzinami, które poszukują dróg, aby odnaleźć się w nowej sytuacji? Jak towarzyszyć klientom w radzeniu sobie z przemocą w rodzinie oraz w kierunku rodziny?

Dzięki szkoleniu:

 • poznasz skalę trudności oraz doświadczeń osób LGBT+
 • zapoznasz się z modelem interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia klienta
 • poznasz i przećwiczysz metody oraz techniki pomocne w pracy z klientem doświadczającym wykluczenia, cierpienia oraz braku nadziei na zmianę
 • dowiesz się, kiedy i jak włączać w proces terapeutyczny ważne osoby z otoczenia klienta
 • zobaczysz na żywo sesję z rodziną w obszarze LGBT+

Ilość godzin: 20
W tym szkoleniu mogą wziąć udział absolwenci szkolenia:
– Terapia rodzinna w nurcie TSR – poziom podstawowy (A1), którzy ukończyli szkolenie “B1  – Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom zaawansowany I”
– lub kursu zaawansowanego TSR realizowanego w Integri TSR,
którzy ukończyli szkolenie “B
1 –  Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom zaawansowany I”


C 1. Praca terapeutyczna z dzieckiem – poziom I

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych i pomocowych w pracy z dzieckiem oraz rodziną, z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej dziecka, jego potrzeb i sposobów komunikacji.
Jakimi modelami pracujemy z rodziną z przedszkolakiem, dzieckiem szkolnym i nastolatkiem? Kiedy pracujemy głównie z rodzicami, pomimo, że zgłaszana jest trudność dziecka? Kiedy praca wyłącznie z dzieckiem może umacniać trudności w rodzinie? Kiedy i jak włączamy w proces terapeutyczny dziecko? 

Dzięki szkoleniu:

 • poznasz odpowiedzi na powyższe pytania 🙂
 • zapoznasz się z modelami pracy z rodziną dzieckiem, z uwzględnieniem wieku i potrzeb
 • poznasz metody oraz narzędzia, które mogą okazać się pomocne w nazywaniu potrzeb i celów członków rodziny, w tym małego dziecka
 • poznasz wybrane techniki pracy z dzieckiem przedszkolnym i szkolnym, w tym pracę z wykorzystaniem rysunku, figur, wyobraźni oraz elementów psychozabawy
 • zobaczysz na żywo sesję z rodziną z dzieckiem w wieku szkolnym

Ilość godzin: 20
W tym szkoleniu mogą brać udział absolwenci szkolenia: Terapia rodzinna w nurcie TSR – poziom podstawowy  lub absolwenci kursu zaawansowanego TSR realizowanego w Integri TSR.

C 2. Praca terapeutyczna z dzieckiem – poziom II 

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych i pomocowych w pracy z dzieckiem oraz rodzicami, w obliczu doświadczanych trudności dziecka, w tym w zachowaniu, komunikacji, przeżywanych emocjach. Omówione zostaną potrzeby rodziny po diagnozie dziecka (także leczonych farmakologicznie) oraz w obliczu oczekiwań systemów (przedszkolnego, szkolnego, medycznego), względem dziecka i rodziców.  Będziemy szukać odpowiedzi na pytania: Jak holistycznie wspierać dziecko oraz rodzinę w tych wyzwaniach? Jak pracować z dzieckiem i rodziną, nie z diagnozą? Jak zadbać o potrzeby dziecka oraz przestrzeń na zabawę, relacje rówieśnicze, czas wolny? 

Dzięki szkoleniu:

 • zapoznasz się z wyzwaniami rozwojowymi dziecka
 • poznasz metody oraz narzędzia, które mogą okazać się pomocne w nazywaniu zasobów, potrzeb oraz celów dziecka i rodziców
 • poznasz wybrane techniki pracy z dzieckiem przedszkolnym i szkolnym doświadczającym trudności w obszarze komunikacji, wyrażania emocji, zachowań określanych jako trudnych
 • zobaczysz na żywo sesję z rodziną w obliczu diagnozy dziecka

Ilość godzin: 20
W tym szkoleniu mogą wziąć udział absolwenci szkolenia:
– Terapia rodzinna w nurcie TSR – poziom podstawowy (A1), którzy ukończyli szkolenie “C1  – Praca terapeutyczna z dzieckiem – poziom I”
– lub kursu zaawansowanego TSR realizowanego w Integri TSR,
którzy ukończyli szkolenie “C1  – Praca terapeutyczna z dzieckiem – poziom I”


D 1. Użyteczność TSR w pracy z nastolatkiem – poziom I

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych i pomocowych w pracy z nastolatkiem oraz jego rodzicami, z uwzględnieniem specyfiki okresu dojrzewania oraz wyzwań, jakich doświadcza współczesna młodzież (np: samotność, niestabilność relacji, trudności w określeniu sensu życia, kryzys autorytetów, lęk przed stanem i przyszłością świata, trudności w rodzinie). 

Dzięki szkoleniu:

 • poznasz świat współczesnego nastolatka oraz wyzwania i trudności z jakim się zmaga
 • dowiesz się, jak towarzyszyć nastolatkowi, aby pomóc mu nazwać to co jest dla niego ważne, czego chce i pragnie
 • dowiesz się, kiedy i jak włączać w proces terapeutyczny ważne osoby z otoczenia nastolatka
 • poznasz oraz przećwiczysz metody oraz techniki pomocne w identyfikowaniu potrzeb klienta oraz budowaniu oczekiwanej przyszłości zgodnie z nurtem TSR
 • dowiesz się, jak reagować, kiedy pojawia się milczenie, odpowiedź „Nie wiem” lub „Nic się nie zmieni”
 • dowiesz się, kiedy interweniować, włączając rodziców i specjalistów
 • zobaczysz sesję na żywo z nastolatkiem

Ilość godzin: 20
W tym szkoleniu mogą brać udział absolwenci szkolenia: Terapia rodzinna w nurcie TSR – poziom podstawowy  lub absolwenci kursu zaawansowanego TSR realizowanego w Integri TSR.

D 2. Użyteczność TSR w pracy z nastolatkiem – poziom II

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych i pomocowych w pracy z nastolatkiem doświadczającym zjawiska określanego depresją, samouszkodzeń, myśli samobójczych czy eksperymentowania z odżywianiem.
W Polsce, w 2021 roku, blisko 1500 dzieci i nastolatków podjęło próby samobójcze, ponad 120 zakończyło się śmiercią.
Jak pomóc młodemu człowiekowi poznać i nazwać swoje potrzeby? Jak dawać mu poczucie, że dostaje, nie traci, w procesie nazywania i wprowadzania preferowanych zmian. Jak wspierać w budowaniu sensu życia? Jak towarzyszyć w przeżywanym bólu i cierpieniu, poczuciu bycia niezrozumianym, paraliżującej samotności? Jak pomagać w budowaniu poczucia wpływu i mocy, nadziei na zmianę, wizji preferowanej przyszłości?

Dzięki szkoleniu:

 • poznasz model holistycznego wsparcia nastolatka doświadczającego trudności takich jak:  przeżywane lęki, alienację, samookaleczenia, myśli samobójcze, eksperymentowanie z jedzeniem
 • zobaczysz sesję demo z nastolatkiem w sytuacji kryzysowej
 • dowiesz się, kiedy i jak włączać w proces terapeutyczny ważne osoby z otoczenia nastolatka
 • omówiony zostanie model interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia nastolatka
 • poznasz oraz przećwiczysz metody oraz techniki pomocne w pracy z klientem doświadczającym bólu, cierpienia oraz braku nadziei na zmianę

Ilość godzin: 20
W tym szkoleniu mogą wziąć udział absolwenci szkolenia:
– Terapia rodzinna w nurcie TSR – poziom podstawowy, którzy ukończyli szkolenie “D1. Użyteczność TSR w pracy z nastolatkiem – poziom I.”
– lub kursu zaawansowanego TSR realizowanego w Integri TSR,
którzy ukończyli szkolenie “
D1. Użyteczność TSR w pracy z nastolatkiem – poziom I.”

E1 – Praca terapeutyczna z parą – poziom I

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych w pracy z parą, która doświadcza wyzwań i trudności w relacji. Bycie parą, tworzenie związku to przeżywanie dobrych a nawet wspaniałych momentów, którym mogą towarzyszyć trudne sytuacje a nawet prawdziwe kryzysy. Jak budować siłę związku na wzajemnym zrozumieniu, otwartości, partnerstwie? Jak rozmawiać ze sobą w sytuacji napięć, niezrozumienia, zranienia? Jak odbudowywać to co uległo zachwianiu, może nawet zniszczeniu? W trakcie szkolenia będziemy koncentrować się na obszarach poszukiwania i wykorzystywania indywidualnych oraz wspólnych zasobów do osiągania wyznaczonego przez parę celu.

Dzięki szkoleniu:

 • zapoznasz się z charakterystykę budowania oraz utrzymywania relacji partnerskiej
 • poznasz model trzech figur
 • przećwiczysz techniki oraz narzędzia (w tym autorskie), które mogą okazać się pomocne w nazywaniu oraz adresowaniu potrzeb partnerów
 • poznasz modele pracy z parą doświadczającą kryzysu
 • zobaczysz na żywo sesję z parą

Ilość godzin: 20
W tym szkoleniu mogą brać udział absolwenci szkolenia: Terapia rodzinna w nurcie TSR – poziom podstawowy  lub absolwenci kursu zaawansowanego TSR realizowanego w Integri TSR.


F1 – Praca terapeutyczna z seniorem – poziom I 

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych oraz pomocowych w pracy z seniorem, który z jednej strony pragnie utrzymać zaangażowanie w ważnych dla siebie obszarach (relacje, pasje, rozwój, itp.), z drugiej natomiast doświadcza wyzwań i trudności (choroba, strata, samotność, trudności poznawcze, itp.). Jak wspierać współczesnego seniora? Jak towarzyszyć mu w jego pragnieniach, marzeniach oraz możliwych ograniczeniach i stratach?

Dzięki szkoleniu:

 • poznasz świat oraz wyzwania z którymi mierzy się senior
 • poznasz techniki oraz narzędzia (w tym autorskie), które mogą okazać się pomocne w nazywaniu oraz adresowaniu potrzeb seniora
 • przećwiczysz metody pracy z klientem doświadczającym bólu, wykluczenia oraz braku nadziei na zmianę
 • dowiesz się kiedy oraz jak włączać w proces wsparcia osoby ważne z otoczenia seniora
 • zobaczysz na żywo sesję z seniorem

Ilość godzin: 20
W tym szkoleniu mogą brać udział absolwenci szkolenia: Terapia rodzinna w nurcie TSR – poziom podstawowy  lub absolwenci kursu zaawansowanego TSR realizowanego w Integri TSR.

Dla kogo

Szkolenie A1 “Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom podstawowy jest skierowany do terapeutów, pracujących lub rozważających pracę z rodziną, którzy znają podstawy TSR (minimum ukończone lub w trakcie realizacji szkolenie I stopnia i/lub szkolenie z metody Kid’s Skills-Dam Radę!) oraz pragną poszerzyć zakres swojej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w pracy z rodziną.
UWAGA: Moduł ten jest realizowany na kursie zaawansowanym Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Integri TSR.

Szkolenia B1, C1, D1, E1, F1 są przeznaczone dla absolwentów szkolenia A1: Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom podstawowy lub absolwentów kursu zaawansowanego Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Integri TSR.

Szkolenia B2, C2, D2 są przeznaczone dla absolwentów pierwszych części tych szkoleń, czyli B1, C1, D1.

Dzięki szkoleniu

 • poznasz kompleksowy model pracy z rodziną w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • nauczysz się narzędzi i technik wspierających pracę terapeutyczną z rodziną, dzieckiem, nastolatkiem w obliczu różnych wyzwań z którymi mierzy się obecnie współczesna rodzina
 • znajdziesz inspiracje i odpowiedzi na zagadnień związanych z pracą z rodzinną (m.in. wspieranie rodziny w tworzeniu strategii radzenia sobie w obliczu choroby i straty/ rozwodu; przemoc domowa w rodzinie; włączanie i wyłącznie w proces terapeutyczny dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym; techniki i narzędzia terapeutyczne w pracy z dzieckiem; wspieranie osoby LGBT+ w kontekście jej relacji z rodziną; interwencja kryzysowa w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia któregoś ze członków rodziny; praca z nastolatkiem, który odpowiada “nie wiem”, praca z para w nurcie PSR, praca terapeutyczna z seniorem i wiele innych)

Trener

Jolanta Bylica 

psycholożka, terapeutka, trenerka. Prowadzi autorską Pracownię Psychologiczną Strefa Rodziny w Warszawie, w której pracuje z rodzinami, młodzieżą oraz dziećmi, także indywidualnie z osobami dorosłymi. Podstawowym nurtem terapeutycznym, który wykorzystuje w praktyce zawodowej jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR). Posiada certyfikat terapeuty (PSTTSR) oraz certyfikat trenera biznesu (KONTRAKT OSH). Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Pomysłodawczyni oraz współrealizatorka ogólnopolskiego programu „Pudełka TSR”, skierowanego do społeczności terapeutów TSR.

 

Ważne informacje

Ośrodek Integri TSR posiada akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Szkolenia realizowana w ramach tego Studium  są wliczane w proces certyfikacji w PSTTSR.

Szkolenia prowadzone są ONLINE na programie ZOOM. Wymagane jest zadbanie o odpowiednie warunki uczestniczenia: dobre łącze internetowe, włączona kamera, mikrofon, przestrzeń bez obecności innych osób.

Szkolenia w ramach STUDIUM PRACY Z RODZINĄ W PSR, można wybierać wedle swoich zainteresowań i potrzeb o ile jest się absolwentem szkolenia A1 lub  kursu zaawansowanego TSR w Integri (tam jest realizowany moduł A1). 

 • A 1. Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom podstawowy
  (16 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.00
  sobota godz 10.00-14.00
  niedziela godz 10.00-14.00

  Edycje w roku 2023:
  I.   
  3-5 luty, 2023
  II.  
  31 marca-2 kwietnia, 2023
  III. 1-3 września, 2023
  Cena: 650zł


 • B 1.Praca terapeutyczna z rodziną w obliczu trudności – poziom I (20 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.30
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30
  Edycje w roku 2023:
  I.   26-28 maja 2023
  II.  8-10 września 2023
  Cena: 750zł

 • B 2.Praca terapeutyczna z rodziną w obliczu trudności – poziom II (20 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.30
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30
  Edycje w roku 2023:
  I.   24-26 listopada 2023
  Cena: 750zł


 • C 1. Praca terapeutyczna z dzieckiem – poziom I (20 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.30
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30
  Edycje w roku 2023:
  I.   12-14 maja 2023
  II.  22-24 września 2023
  Cena: 690zł

 • C 2. Praca terapeutyczna z dzieckiem – poziom II (20 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.30
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30
  Edycje w roku 2023:
  I.   17-19 listopada 2023
  Cena: 690zł

 • D 1. Użyteczność TSR w pracy z nastolatkiem – poziom I
  (20 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.30
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30
  Edycje w roku 2023:
  I.   19-21 maja 2023
  II.  6-8 października 2023
  Cena: 650zł

 • D 2. Użyteczność TSR w pracy z nastolatkiem – poziom II
  (20 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.30
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30
  Edycje w roku 2023:
  I.   1-3 grudnia 2023
  Cena: 650zł


 • E1 – Praca terapeutyczna z parą – poziom I
  (20 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.30
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30
  Edycje w roku 2024:
  I.  19-21.01.2024
  II. 12-14.04.2024
  Cena: 750zł


 • F1 – Praca terapeutyczna z seniorem – poziom I
  (20 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.30
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30
  Edycje w roku 2024:
  I. 19-21.04.2024
  Cena: 690zł

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez:
– dodanie produktu (należy wybrać numer odpowiedniego szkolenia wraz z datą) do koszyka i uiszczenie opłaty poprzez płatność elektroniczną tpay
– lub wysyłanie  maila na adres: integri@szkoleniatsr.pl w celu otrzymania danych do przelewu tradycyjnego.

Zgłoszenia i informacje: Anna Stromecka, 737 315 799, integri@szkoleniatsr.pl

Informacje organizacyjne wraz z materiałami są wysyłane na 3 dni przed szkoleniem.
Certyfikaty są wysyłane w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od ukończenia szkolenia.

 

Liczba dostępnych miejsc

Szkolenie A1. luty: 4
Szkolenie A1. kwiecień: 3
Szkolenie A1. wrzesień: 4
Szkolenie B1. maj: 6
Szkolenie B1. wrzesień: 7
Szkolenie B2. listopad: 6
Szkolenie C1. maj: 9
Szkolenie C1. wrzesień: 9
Szkolenie C2. listopad: 8
Szkolenie D1. maj: 8
Szkolenie D1. październik: 9
Szkolenie D2. grudzień: 9
Szkolenie E1. styczeń: 18
Szkolenie E1. kwiecień: 19
Szkolenie F1. kwiecień: 19

650,00750,00

Wyczyść